Moció per una oferta municipal de serveis funeraris

Els serveis funeraris, com estableix l’article 3.1 de l’Ordenança Municipal reguladora dels serveis funeraris aprovada l’any 2016, són aquells la prestació dels quals ve determinada per la mort d’una persona fins el seu destí final. Aquests serveis comprenen la realització de tots els actes, els tràmits i les diligències des que es produeix la defunció fins al dipòsit del cadàver a peu de tomba o al crematori.

En la nostra ciutat, aquests serveis són prestats per l’empresa ALTIMA. Les tarifes d’ALTIMA, seguint l’article 23.3 de l’esmentada ordenança municipal, estan publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Boi. Tenint en compte aquestes tarifes comprovem com el preu d’un servei funerari a Sant Boi té un preu d’uns 6000€ (inclou despeses de personal, trasllat, ús de la sala de vetlla, ús de la sala de cerimònia, la cerimònia en si mateixa, els recordatoris als assistents, etc.), si bé s’ofereix un servei «bàsic» que ronda els 3500€. Aquest preu és desorbitat per un servei definit com a essencial d’interès general per l’article 2.1 de l’ordenança. De fet, però, l’empresa que proveeix el servei podria establir l’import que considerés adient, sense cap restricció, perquè tal i com queda fixat a l’article 23.1: «les tarifes i els preus corresponents a la totalitat dels serveis prestats per les empreses funeràries autoritzades seran fixats lliurament per aquestes». No hi ha competència, per tant els preus són establerts de forma arbitrària per una empresa que presta els seus serveis en règim de monopoli.

D’altra banda, tot i que s’estableix la possibilitat de gratuïtat dels serveis funeraris a instàncies de l’Ajuntament o per autoritat judicial (article 24.1), no s’especifica en quines circumstàncies aquest servei pot ser gratuït, ni tampoc informació relativa a la provisió de serveis subvencionats per l’empresa que els gestiona. La possibilitat de gratuïtat s’aplica en situacions de «beneficiència» i no inclou la totalitat dels serveis funeraris aplicats generalment. Majoritàriament, els i les treballadores santboianes no estan en situació de rebre la gratuïtat del servei, però tenen seriosos problemes en afrontar una despesa de 6000€ per organitzar i gestionar la mort d’un familiar. Per la gran majoria de la població no hi ha alternativa, s’ha d’afrontar l’import fixat per l’empresa concessionària. Així, tot i que la garantia del principi d’universalitat obliga les empreses a prestar aquests serveis de forma gratuïta a les persones que ho requereixen per manca de recursos econòmics (determinat per l’Ajuntament a partir d’un informe de Serveis Socials), aquests casos són força excepcionals, fent que la major part de les famílies hagin de fer-se càrrec d’uns preus molt més alts dels que poden assumir. L’elevat cost d’aquests serveis sovint té relació amb una manca de transparència i la generació de confusió per part de la mateixa empresa sobre els serveis que realment són necessaris o sobre quins es poden contractar a altres empreses, permetent que l’usuari o usuària pugui ser conscient de la diversitat dels preus existents en el mercat.

La prestació dels serveis funeraris per part de l’Ajuntament en règim de lliure concurrència és l’única forma prevista per la llei (Reial decret llei 7/1996 de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment de la liberalització de l’activitat econòmica) per a poder fixar els preus des de l’administració pública, i per tant, l’única garantia per a la ciutadania de disposar d’un servei digne a un preu raonable que s’estableixi a partir del criteri de progressivitat, garantit per l’article 31 de la Constitució Espanyola. El grup municipal de Podem – Esquerra Unida, aposta per la plena municipalització dels serveis públics i considerem que és necessari obrir un espai de debat que permeti superar les dificultats esmentades en la present moció amb l’objectiu de garantir la universalitat del servei i el compliment de l’article 2.3 de l’Ordenança Municipal reguladora dels serveis funeraris on s’estableix la responsabilitat de l’Ajuntament alhora d’assegurar la prestació del servei a tota la col•lectivitat local.

En base a aquestes consideracions, proposem els següents acords:

S’acorda:
1. Estudiar la viabilitat que l’Ajuntament de Sant Boi, en base a l’article 2.1 de l’Ordenança Municipal reguladora de Serveis Funeraris, assumeixi la prestació dels serveis funeraris, en règim de lliure concurrència.

2. La creació d’una comissió que compti amb el suport i assessorament d’entitats que lluiten contra els abusos de les empreses funeràries per a debatre i establir la fórmula de gestió pública que pugui garantir la universalitat en l’accés al servei a tota la ciutadania.

3. La creació d’un servei públic d’assessorament i acompanyament que garanteixi que les families reben informació no mercantilitzada sobre els serveis funeraris i sobre les empreses (privades o municipals) que els proveeixen. 3. La publicació al web municipal d’informació entenedora sobre la legislació vigent en matèria de serveis funeraris, i en especial, dels drets i deures dels usuaris i les empreses que els oferereix a Sant Boi.;

La present moció la subscriu el grup municipal Podem – EUiA