Moció en rebuig de la Llei de contractes de serveis a ler persones, anomenada Llei Aragonés.

Exposició de motius

– Atès que l’avantprojecte de llei de Contractes de Serveis a les Persones s’està tramitant en el Parlament de Catalunya.

– Atès que la directiva europea DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública fixa que «ninguna disposición de la presente directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el sentido de la presente directiva».

– Atès que és doncs una decisió política que correspon prendre cada govern administració, en una direcció o altra, sobre si gestiona per si mateix, o bé subcontracta, o externalitza un servei públic.

– Atès que a l’únic que obliga la UE és a implementar la directiva abans esmentada i no a l’externalització dels serveis públics.

– Atès que fins ara, la fórmula de contractar serveis públics a empreses privades ja tenia la cobertura de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic estatal, que el març de 2018 va entrar el vigor. Aquesta reforma ja limita la possibilitat de fer convenis i altres formes de relació no contractual i, per tant, obliga que alguns serveis que s’havien prestat a través de convenis passin a la fórmula de contractació. Ara bé, el projecte de llei català significa una regulació específica per a un ampli llistat de serveis a les persones, molts dels quals, almenys fins ara, ha prestat i gestionat de forma directa l’administració.

– Atès que com indiquen entitats i organitzacions com la Marea Pensionista de Sant Boi de Llobregat, la Marea Blanca, Fapac i alguns sindicats –com la CNT, la CGT, IAC o l’USTEC– situen el quid de la qüestió: quan no hi ha cap normativa que posi límits d’on pot o no pot entrar el mercat, la Llei Aragonès es converteix en un marc legal que fa possible que entri a tot arreu.

– Atès qué entenem que la gestió directa la millor fórmula de prestació dels serveis públics segons abundant bibliografia i experiència. No pas la contractació/concertació amb tercers, que per a nosaltres és un mecanisme que transfereix recursos públics al sector privat amb la possibilitat de lucre privat.

– Atès que aquest sistema dit de col•laboració públic-privada-«social», que ha estat criticat i desaconsellat des del mateix Tribunal de Comptes europeu, NO és el sistema que volem.

– Atès que és significatiu que a l’exposició de motius es parli d’un ampli ventall de serveis i prestacions que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania»… Sense esmentar en cap moment el caràcter de serveis públics de molts d’aquests serveis, caràcter que és causat per a la necessitat de garantir drets fonamentals de les persones.

– Atès que aquest avantprojecte permet contractar-ho tot, situant en el mateix sac des de les mal anomenades «prestacions sanitàries» de l’article 27, que és l’activitat sanitària pública fins a les activitats extraescolars.

– Atès que amb aquest avantprojecte s’intenta avançar amb un gran pas en la mercantilització dels serveis públics en abandonar gran part del poder que la mateixa administració retenia a la interpretació i compliment subjectiu del contracte i pretén configurar un contracte gairebé civil que no administratiu.

S’acorda:
1. Rebutjar l’actual avantprojecte de Llei de contractes d’atenció a les persones que s’està tramitant al Parlament de Catalunya i exigir la seva retirada.
2. Obrir un debat amb agents i moviments socials, grups parlamentaris que permet arribar a una llei que garanteixi la gestió directa dels serveis públics amb garanties socials, així com les diferents formes indirectes de gestió en el seu cas i el concepte i abast del Tercer Sector i que per tant reguli la via dels convenis i de l’acció concertada.
3. Declarar que sempre que sigui possible demanen la gestió pública dels serveis públics, la remunicipalització d’allò externalitzat i molt especialment l’esmentada gestió directa dels serveis públics amb garanties socials.
4. Enviar aquests acords, a la Federació i Associació de municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, grups parlamentaris, sindicats -CNT, CGT, IAC, USTEC entre altres-, Marea Pensionista de Sant Boi de Llobregat, entitats del tercer sector, de Salut i educació com la Marea Blanca de Catalunya, Fapac, Confavc.

La present moció la subscriu Jorge Romero Gil, portaveu del grup municipal Podem-EUiA